چگونه پایان بی‌ طرفی شبکه ، اینترنت را تغییر می‌دهد

با لغو قوانین بی‌طرفی شبکه، اپراتورها آزادی عمل بیشتری برای بلوکه کردن سرویس‌های خاص یا پیاده‌سازی استراتژی‌های ترجیحی در مورد آن‌ها خواهند داشت.
بیشتر بدانید چگونه پایان بی‌ طرفی شبکه ، اینترنت را تغییر می‌دهد